Registratie van de softwarepakketten

Alles over deze dienst

Een van de opdrachten van het eHealth-platform bestaat erin om samen met de applicatieverantwoordelijken ervoor te zorgen dat de softwarepakketten die in de gezondheidszorgsector worden aangeboden veilig zijn, aan de functionele behoeften van de zorgverstrekkers en van de overheid voldoen.

Hiertoe heeft het eHealth-platform een evaluatiesysteem van de softwarepakketten ingevoerd waarop het RIZIV zich tevens baseert om eventuele telematicapremies toe te kennen.

De lijst van de softwarepakketten die op dit ogenblik zijn geregistreerd, is beschikbaar via deze link.

De registratie van de softwarepakketten voor verpleegkundigen en kinesitherapeuten wordt op dit ogenblik voltooid op basis van een nieuwe reeks van criteria.

De registratie van de softwarepakketten voor huisartsen vond plaats in 2019. Jaarlijks worden er bijkomende criteria toegevoegd en worden bepaalde criteria bijgewerkt. Een herziening van de criteria zal begin 2023 plaatsvinden.

De documentatie met betrekking tot de criteria voor de softwarepakketten voor tandartsen is beschikbaar. De Q&A met de sector werd opgestart. De registratie van die softwarepakketten is voorzien vanaf begin 2023.

De documentatie met betrekking tot de criteria voor de softwarepakketten voor vroedvrouwen wordt op dit ogenblik opgesteld. De registratie van die softwarepakketten is voorzien vanaf 2023.

De registratie van softwarepakketten voor huisartsen vond plaats in 2019. De registratie van softwarepakketten voor verpleegkundigen en kinesitherapeuten is gepland voor 2021.

De lijst van geregistreerde softwarepakketten is beschikbaar via deze link ( wcag.label.externalLink)

De functionele en modulaire criteria voor de verschillende beroepen zijn :

Wat deze functionele criteria betreft, gebeuren de inschrijvingen via  een online formulier ( wcag.label.externalLink)  op de website van onze partner RAMIT ( wcag.label.externalLink) . De inschrijvingsmodaliteiten en de testen worden beschreven in dit document (wcag.label.file wcag.label.externalLink) .

Wat de modulaire criteria betreft (Huisartsengeneeskunde), vindt u meer informatie op de desbetreffende websites/pagina’s:

Voor de aanvragen tot inschrijving voor deze mini-labs (modulaire validatie) of voor de aanvragen tot aansluiting op deze diensten, gelieve contact op te nemen met :

Meer informatie hierover vindt u in de rubriek FAQ (veelgestelde vragen) met als doel het registratieproces van de softwarepakketten transparanter te maken. Het eHealth-platform behoudt zich het recht voor om deze FAQ’s op elk ogenblik bij te werken.

BELANGRIJK

De validatie van de implementatie van de functionele en modulaire criteria houdt noodzakelijkerwijze in dat:

  • het softwarepakket (huidige versie + toekomstige evoluties) zich ertoe verbindt de elementen in de verschillende cookbooks, gebruiksvoorwaarden (technische en businessdocumentatie + quota’s) van de diensten en de beraadslagingen of juridische regelingen na te leven.
  • het softwarepakket waarborgt dat wijzigingen die na het minilab worden aangebracht, niets veranderen aan hetgeen is gevalideerd.
  • het softwarepakket zich ertoe verbindt de geteste versie te publiceren en te installeren bij ALLE gebruikers nadat het is geslaagd voor het minilab binnen een periode van 3 maanden.
  • het softwarepakket zich ertoe verbindt de onderhoudswerkzaamheden te beheren en de evoluties in verband met de volgende iteraties van de diensten te implementeren. Voor die toekomstige evoluties en iteraties kunnen andere minilabs of bijkomende testen worden georganiseerd. Het softwarepakket verbindt er zich toe hieraan deel te nemen.

Bij vermoeden van niet-naleving van deze verbintenissen kan het eHealth-platform een nieuwe test aanvragen.

De geldigheid van de registratie kan worden geannuleerd wanneer vastgesteld wordt dat het softwarepakket niet meer conform is of dat de gebruiksvoorwaarden van de diensten niet (meer) worden nageleefd. Deze annulering gebeurt op basis van een klacht ingediend door het eHealth-platform en/of een van zijn partners (RIZIV, NIC, Recip-e, enz.) en van een uitdrukkelijke beslissing van het Beheerscomité van het eHealth-platform.