Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden van de portaalsite van het eHealth-platform

Onderstaande bepalingen hebben tot doel de voorwaarden te omschrijven waaronder het eHealth-platform u toegang verleent tot zijn portaalsite.

Het eHealth-platform biedt u deze portalsite en de opgenomen informatie en toepassingen aan voor zover u de op deze pagina zonder enig voorbehoud aanvaardt. Door de portaalsite www.ehealth.fgov.be en de informatie erop te consulteren, stemt u in met deze voorwaarden.

1. Informatie

De gegevens op deze portaalsite worden geacht correct te zijn op het ogenblik dat ze gepubliceerd worden, maar kunnen na verloop van tijd onnauwkeurig worden of verouderd zijn. Omtrent de kwaliteit, juistheid of volledigheid van welke inlichting ook op deze portaalsite wordt geen garantie gegeven. De inhoud van de portaalsite (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.

Het eHealth-platform aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit enig gebruik van de informatie en/of toepassingen op deze portaalsite, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. U dient alle voorzorgen te nemen om u ervan te vergewissen dat wat u voor uw gebruik selecteert, vrij is van virussen, bugs, Trojaanse paarden enz., die uw gegevens of uw apparatuur kunnen vernietigen of aantasten.

Elk gebruik dat u derhalve maakt van de informatie op deze website is volledig op eigen risico.

2. Links en verwijzingen

Deze portaalsite bevat hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Deze links en informatiebronnen worden u enkel ter informatieve titel ter beschikking gesteld. Het eHealth-platform controleert deze portaalsite en de informatie die zich daarop bevindt niet, en kan dus geen enkele garantie bieden aangaande de kwaliteit en/of volledigheid van deze informatie.

Het eHealth-platform aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het consulteren van informatie die zich op andere websites of bij andere informatiebronnen in het algemeen bevindt, en waarnaar de site.

3. Intellectuele eigendomsrechten

U hebt het recht om de informatie op deze portaalsite voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, overeenkomstig de bepalingen van de Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

Het eHealth-platform behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de portaalsite zelf alsook op de ter beschikking gestelde informatie.

4. Bescherming van de persoonsgegevens

Indien u via deze website persoonsgegevens meedeelt, zullen deze worden verwerkt door het eHealth-platform, Willebroekkaai 38, 1000 Brussel, uitsluitend voor het ter beschikking stellen van de hogervermelde toepassingen.

Het eHealth-platform zal uw persoonsgegevens niet aan derden meedelen, behalve indien dat eventueel noodzakelijk is om gevolg te kunnen geven aan uw verzoek.

Indien u zich heeft ingeschreven voor onze nieuwsbrief, wordt uw emailadres bewaard voor dit doeleinde. Indien u zich hiertegen zou willen verzetten, kan u zich steeds uitschrijven.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens heeft u het recht om de meegedeelde inlichtingen bij het eHealth-platform op te vragen en in voorkomend geval te laten verbeteren. Voor verdere vragen aangaande de verwerking van uw inlichtingen aarzel niet om contact op te nemen:

5. Geschillen

Deze online overeenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit deze site of enig daarin vervat gegeven, vallen onder de toepassing van het Belgische recht. Raadpleging van deze site houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van België, en dat u aanvaardt alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.