De acceptatieomgeving van het eHealth-platform

Het eHealth-platform stelt een acceptatie-omgeving ( wwwacc.ehealth.fgov.be ( wcag.label.externalLink) ) ter beschikking van zijn gebruikers en zijn partners (instellingen en softwareleveranciers) zodat ze de webtoepassingen en webservices kunnen testen.

Deze omgeving biedt onder meer toegang tot een groot aantal webtoepassingen (webapp). Meer informatie over de toepassingen van het type webservice is te vinden in de cookbooks of via het Registry.

Doel ?

 

Deze omgeving heeft tot doel om de gebruikers en partners in de mogelijkheid te stellen testen en demo’s uit te voeren in het kader van de integratie van de diensten van het eHealth-platform, ofwel

 • voor het uittesten van een toepassing (voor de eindgebruikers die de toepassing wensen te testen alvorens ze te integreren in hun praktijk)
 • voor het ontwikkelen van een toepassing (voor de partners en softwareleveranciers)
 • voor het uittesten en valideren van de integratie van een webtoepassing in een softwarepakket (partners en softwareleveranciers maar ook eindgebruikers)
 • voor het uittesten en valideren van de integratie van een toepassing van het type webservice in het kader van de integratie van eGezondheidsdiensten die via het ESB van het eHealth-platform verlopen

Werkwijze

Of het nu gaat om het uittesten van een toepassing (voor de eindgebruikers die de toepassing wensen te testen alvorens ze te integreren in hun praktijk) of om het uittesten en valideren van de integratie van een toepassing in een softwarepakket, er dient steeds contact te worden opgenomen met het team ‘ service management ( wcag.label.externalLink) ’ via het formulier ‘ minilab accept form (wcag.label.file wcag.label.externalLink) ’ teneinde de beschikbaarheid van de omgeving te controleren.

Welke tools zijn vereist om de testen en demo’s effectief uit te voeren?

 1. uw computer moet een systeem en webbrowser gebruiken die door het eHealth-platform is uitgetest  ( wcag.label.externalLink)
  • de toegang tot de webservices van het eHealth-platform vereist tevens een eHealth-certificaat in acceptatie en de integratie van de connector
 2. u heeft een eID-kaartlezer nodig
 3. met uitzondering van de applicaties die zonder specifiek medisch profiel toegankelijk zijn (bijvoorbeeld toegankelijk voor de patiënten), moet u eveneens de aanmaak van een medisch testprofiel aanvragen
 4. in de meeste gevallen moet u de aanmaak van een eHealth-certificaat aanvragen (zie hierna)

Merk op dat

 1. de acceptatieomgeving dezelfde is als de productieomgeving wat de functionaliteiten betreft maar niet wat de gegevens betreft: de in de acceptatieomgeving beschikbare gegevens moeten niet als correct worden beschouwd, uitgezonderd tijdens de 3 weken vóór de voor de major release vastgelegde datum (zie kalender - link), periode waarin de acceptatieomgeving volledig identiek is met de productieomgeving en aangepast aan de nieuwe functies voorzien in de major release
 2. de partners die over alle nuttige tools beschikken om in de acceptatieomgeving te werken, kunnen dit gedurende het hele jaar doen behalve tijdens de drie weken die voorafgaan aan de major releases (2x/jaar), periode waarin de validatietesten (met het oog op een inproductiestelling bij een volgende release) worden uitgevoerd. Een mail met deze kalender en de na te leven maatregelen wordt aan de partners overgemaakt vóór de inwerkingtreding van de periode teneinde hen aan deze modaliteiten te herinneren.
  • de testen in acceptatie blijven echter mogelijk.
 3. bij vragen met betrekking tot het gebruik van de acceptatieomgeving kunnen de gebruikers contact opnemen met integration-support@ehealth.fgov.be ( wcag.label.externalLink)
 4. het eHealth-platform stelt een dashboard ter beschikking met betrekking tot de werking van de online gezondheidsdiensten in productie ( wcag.label.externalLink) .  Er is ook een dashboard beschikbaar voor de werking van deze diensten in de integratie-omgeving ( wcag.label.externalLink)  en in de  acceptatie-omgeving ( wcag.label.externalLink) .

De acceptatiecertificaten van het eHealth-platform

De certificaten die uitgereikt worden door het eHealth-platform bieden een persoon of een organisatie de mogelijkheid om zich te authentiseren als zorgverlener of erkende instelling.

Wanneer een zorgverlener toegang wenst tot bepaalde basisdiensten van het eHealth-platform met gebruik van een system-to-systemverbinding maar niet van een webapplicatie, moet hij over een eHealth-certificaat beschikken. Op basis van dit certificaat kan de “systeem”-partner worden geïdentificeerd en geauthentiseerd terwijl het op basis van de eID of de token mogelijk is om de gebruiker (de persoon) te identificeren en authentiseren.

Dit geldt zowel voor het gebruik van basisdiensten als voor het gebruik van applicaties die aangeboden worden in de vorm van webservices. In het kader van de ontwikkeling, het uittesten en het valideren van een applicatie, kunnen de software-integratoren acceptatiecertificaten aanvragen die specifiek werden ontwikkeld om in de daartoe voorziene omgeving te werken.

Meer informatie over de eHealth-productiecertificaten.

Hoe een certificaat aanvragen?

Wie kan een certificaat aanvragen?

 • de IT-integratoren
 • de softwareontwikkelaars
 • de zorgverleners in de Belgische gezondheidssector

Belangrijk:

 • er moet een onderscheid worden gemaakt tussen een individueel (persoonlijk) certificaat en een certificaat voor een organisatie (voor een verzorgingsinstelling)
  • in het geval van een certificaat voor een organisatie of een instelling is een gevolmachtigd certificaathouder namens de rechtspersoon verantwoordelijk voor het correcte beheer en gebruik van het certificaat. Dit betekent dat deze certificaathouder verantwoordelijk is voor de strikte naleving van de gebruiksvoorwaarden.
 • een acceptatiecertificaat verleent geen toegang tot de productieomgeving
 • in acceptatie is het certificaat 12 maanden geldig (en kan vanaf 90 dagen voor het einde van de periode van 12 maanden worden verlengd)

Aanvraagprocedure

 1. contact opnemen met het eHealth-platform service management team ( wcag.label.externalLink)  en vermeld duidelijk de gedefinieerde behoeften van het integratieproject
  • onder vastgelegde behoeften wordt verstaan het doeleinde van het project, de controle van de basisvoorwaarden (bestaan van een machtiging, kwaliteitsvolle authentieke bron voor de doelgroep, beschikbare en toegankelijke dienst, ...)
 2. voeg de aanvraag (wcag.label.file wcag.label.externalLink) toe voor de configuratie van de noodzakelijke testcases samen met de ingevulde en ondergetekende
 3. dien uw aanvraag via de applicatie eHealth Certificate Manager ACC ( wcag.label.externalLink) . Deze toepassing biedt de volgende functionaliteiten:
  • de aanvraag voor een eHealth-certificaat en encryptiesleutels (zie End-to-end vercijfering voor de sleutels)
  • de verlenging van een certificaat (binnen de verlengingsperiode van drie maanden);
  • de intrekking van een certificaat ;
  • de wijziging van het paswoord voor de encryptiesleutels.