Beheer van loggings

De informatie die via het eHealth-platform doorstroomt is uiterst gevoelig en kan daarom, naast alle veiligheidswaarborgen die door de verschillende basisdiensten geboden worden, nog een controle van het gebruik ervan vereisen. Het eHealth-platform kan aldus een databank beheren met betrekking tot de toegangen die verleend werden tot de privé-gegevens (gegevens die beschermd zijn door de privacywetgeving) die via de diensten van het eHealth-platform uitgewisseld worden: alle toegangen voor het lezen, schrijven of verwijderen van gegevens worden geregistreerd en hebben bewijskracht als een klacht dienaangaande wordt ingediend.

Er worden strikte afspraken gemaakt met de partners die online gezondheidstoepassingen beheren waarbij gebruik wordt gemaakt van de basisdiensten van het eHealth-platform zodat de nodige veiligheids- en traceerbaarheidsgaranties verzekerd worden en onder de verantwoordelijkheid van een erkende veiligheidsconsulent staan.

De module SecurityLogging laat toe om elke aanvraag op eenvoudige wijze te registreren op basis van vier vragen: WIE, WAT, WANNEER en HOE.

  • WIE: het identificatienummer van de sociale zekerheid (INSZ) van de aanvrager. Als de aanvraag ingediend wordt in naam van een organisatie, dient ook de organisatie te worden geïdentificeerd.
  • WAT: identificatienummer van de sociale zekerheid (INSZ) van de persoon over wie informatie wordt opgevraagd.
  • WANNEER: het tijdstip waarop de informatie gevraagd werd.
  • HOE: de toepassing waarmee de informatie gevraagd werd.

Voor meer informatie: support@ehealth.fgov.be ( wcag.label.externalLink)