Authentieke bronnen

Inleiding

Een authentieke bron is een database die als referentie geldt voor de authenticatie, controle of consolidatie van informatie die nodig is voor het effectieve gebruik van toepassingen of informaticadiensten, in casu op het vlak van e-gezondheid voor wat het eHealth-platform en zijn toepassingen betreft.

Deze authentieke bron kan zelf samengesteld zijn uit een aantal databases afkomstig van diverse gevalideerde authentieke bronnen, waarbij de instelling die er eigenaar van is verantwoordelijk blijft voor de inhoud ervan.

Zo is bijvoorbeeld CoBRHA, de authentieke bron van het eHealth-platform, samengesteld uit verschillende gevalideerde gegevensbanken zoals het kadaster van de zorgverleners of het bestand van de zorgverleners, waarvoor respectievelijk de FOD Volksgezondheid en het RIZIV verantwoordelijk zijn.

Op deze portaalsite vindt u gedetailleerde informatie over onze authentieke bron CoBRHA en zijn gevalideerde gegevensbanken, beschikbaar via het eHealth-platform.

CoBRHA - Common Base Registry for HealthCare Actor

CoBRHA (Common Base Registry for HealthCare Actor) is de gemeenschappelijke, geconsolideerde authentieke bron van de verschillende openbare instellingen die bevoegd zijn voor de erkenning van actoren in de gezondheidszorg in België (RIZIV, FOD Volksgezondheid, FAGG, ...).

Via deze database kunnen 3 vragen worden beantwoord met betrekking tot een actor in de gezondheidszorg:

  • Wie is hij? Deze actor kan een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg zijn (arts, verpleegkundige, ...) of een gezondheidszorginstelling (ziekenhuis, rusthuis, ...)
  • Wat mag hij doen? Voor een gezondheidszorginstelling gaat het om de erkende activiteiten van deze instelling (algemeen ziekenhuis, intensive care, SMUR/MUG, ...). Voor een beroepsbeoefenaar gaat het om de beroepserkenningen en erkende specialisaties van deze persoon (diploma, RIZIV-nr., ...).
  • Wat zijn zijn verantwoordelijkheden? Dit komt overeen met de rollen van de actoren in de gezondheidszorg, eventueel ten aanzien van een andere actor in de gezondheidszorg (hoofdarts in een ziekenhuis, ...).

CoBRHA is een authentieke bron die instaat voor de consolidatie van de informatie afkomstig van verschillende databases waarvan de inhoud als gevalideerd wordt beschouwd, bijvoorbeeld het bestand van de zorgverleners (RIZIV), het kadaster van de zorgverleners of het bestand van de zorginstellingen (FOD Volksgezondheid).

Het is belangrijk te weten dat CoBRHA een authentieke bron is die gehost en beveiligd wordt door het eHealth-platform, maar waarvan de inhoud, de update en de kwaliteitscontrole van de gevalideerde databases waaruit ze bestaat de verantwoordelijkheid blijft van de bevoegde instellingen.

Ingevolge de zesde staatshervorming zijn een aantal bevoegdheden overgeheveld naar de deelstaten.

Het eHealth-platform speelt een belangrijke rol in de centralisering van de gegevens. Hoewel bepaalde gegevens onder de bevoegdheid van een andere authentieke bron vallen, zorgt het eHealth-platform ervoor dat deze gegevens steeds beschikbaar zijn via de authentieke bron CoBRHA.

Authentieke bronnen van CoBRHA

Bestand van de zorgverleners met het oog op de terugbetaling door de ziekteverzekering

Eigenaar

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) ( wcag.label.externalLink)

Beschrijving

Het RIZIV is een federale instelling die, net als de ziekenfondsen, een belangrijke rol speelt op het vlak van gezondheidszorg en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Het RIZIV organiseert, beheert en controleert de "verplichte verzekeringen" in België en staat onder de voogdij van de minister van Sociale Zaken.

Deze instelling organiseert ook het overleg tussen de verschillende actoren van de sector van de geneeskundige verzekering en de sector uitkeringen.
Om zijn opdrachten te vervullen beschikt het RIZIV over de gegevens van alle personen en instellingen die zorg kunnen verstrekken en die beantwoorden aan de voorwaarden voor terugbetaling door de ziekteverzekering.

Kadaster van de gezondheidszorgberoepen

Eigenaar

Federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu ( wcag.label.externalLink)

Beschrijving

De federale databank van de beoefenaars van de gezondheidszorgberoepen (wet van 29/01/2003, Belgisch Staatsblad van 26/02/2003) wordt ook kortweg "het kadaster" genoemd. Het kadaster heeft volgens de wet drie doelstellingen.

Samengevat gaat het om:

  • de inzameling van de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdrachten van de Planningscommissie;
  • het mogelijk maken van de uitvoering van de reglementaire opdrachten van de administraties en de openbare instellingen;
  • de verbetering van de communicatie tussen de beoefenaars van de gezondheidszorgberoepen.

Het kadaster bevat informatie over de diploma's, visums, bijzondere competenties, erkende beroepen en andere erkenningen.

De gewesten

SPW (Service Public de Wallonie) ( wcag.label.externalLink)
WVG (Welzijn, Volksgezondheid en Gezin) ( wcag.label.externalLink)
GCM (Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad) ( wcag.label.externalLink)

De gemeenschappen en gewesten zijn verantwoordelijk voor de erkenning van de verschillende instellingen, zoals ziekenhuizen, rusthuizen, thuisverpleging, ...

AFMPS – FAGG

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) ( wcag.label.externalLink)

Het FAGG is verantwoordelijk voor de registratie van de publiek opengestelde apotheken en hun apotheker-titularis.

BCE-KBO

Banque Carrefour des Entreprises - KruispuntBank voor Ondernemingen ( wcag.label.externalLink)

Sommige entiteiten of beroepsbeoefenaars beschikken over een KBO-nummer. Het eHealth-platform gebruikt de gegevens van KBO om de informatie met betrekking tot de KBO-nummers te consolideren.