Soorten apps

Apps kunnen verschillende doeleinden nastreven, zoals

  • adviesverstrekking aan patiënten
  • adviesverstrekking aan zorgverstrekkers
  • ondersteuning van de triage van patiënten
  • monitoring van patiënten in het kader van een zorgrelatie met een zorgverstrekker of een zorginstelling
  • organiseren van video- of audiocommunicatie voor een raadpleging zonder fysiek contact

Door sommigen wordt ook het gebruik van tracking apps voorgesteld, die bijvoorbeeld toelaten na te gaan of een persoon recentelijk in contact is geweest met een ander persoon die later besmet blijkt te zijn met Covid-19, en hem daarvan te verwittigen. Dergelijk app kan slechts effectief zijn indien hij door vele personen wordt vertrouwd en gebruikt. Het eventuele nut van dergelijke app en de wijze waarop hij eventueel kan worden ingezet met respect van basisprincipes op ethisch vlak en op het vlak van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt onderzocht door bevoegde experten.

Daarenboven heeft hierover overleg plaats binnen de bevoegde organen van de Europese Unie. De resultaten daarvan zullen worden voorgesteld aan de Regering met het oog op het nemen van beleidsbeslissing. Indien dergelijke app zou worden voorgesteld, is het om effectiviteitsredenen evident dat er slechts één kan zijn in België, die betrouwenswaardig is uitgebouwd en functioneert, en die generiek wordt gebruikt. Daarom zijn zulke apps op dit ogenblik niet toegelaten.