Cluster 4 - Zorgverleners en zorginstellingen

 • 4.1 Multi-disciplinaire informatie-uitwisseling: het project moet ervoor zorgen dat er tussen zorgverstrekkers, zowel van dezelfde beroepsgroep als van verschillende beroepsgroepen, patiënt-informatie electronisch kan uitgewisseld worden.
 • 4.2 Multi-disciplinaire functionaliteiten: naast de multidisciplinaire informatie-uitwisseling is er nood aan functionaliteiten voor een efficiënte multidisciplinaire en transmurale werking van alle zorgverleners die betrokken zijn, incl.de patiënt en mantelzorger: een dagboek, een multidisciplinaire zorgplan, een patiënt-agenda, …
 • 4.3 Elektronisch voorschrift: Om een veralgemeend gebruik van het elektronisch voorschrift te kunnen garanderen, moeten extra aspecten zoals dematerialisatie en integratie in Personal Health Viewer uitgewerkt worden.
 • 4.4 VIDIS – evolutie van elektronisch voorschrijven: een effectieve en efficiënte gegevens- en informatiedeling over alle aspecten van de medicamenteuze behandeling moet bereikt worden door de gegevens die in de bestaande systemen beschikbaar zijn, te integreren en de processen rond geneesmiddelen beter te orkestreren
 • 4.5 Beslissingsondersteunend platform: de kwaliteitsverbetering door gebruik te maken van beslissingsondersteunende systemen, kan op de meest efficiënte manier georganiseerd worden door een centraal platform
 • 4.6 BelRAI: na de ontwikkeling en in-productie-stelling van de webapplicatie BelRAI 2.0 , zijn bijkomende stappen nodig op vlak van het gebruik van het BelRAI-instrument door hulp- en zorgverleners, het gebruik van BelRAI-gegevens buiten een hulp- of zorgcontext, opleiding van de gebruikers, de samenwerking met softwareleveranciers,…
 • 4.7 Arbeidsongeschiktheid: momenteel moeten verschillende types van attesten verzonden worden aan de werkgever, aan een extern bedrijf dat verantwoordelijk is voor het beheer van de certificaten, aan de medische dienst van de werkgever of aan de mutualiteiten. Via Mult-eMediatt kan de software van de huisarts elektronisch een attest van gestandaardiseerde totale arbeidsongeschiktheid versturen.
 • 4.8 MEDEX: MEDEX maakt nog geen gebruik van beschikbare eGezondheidssystemen. Inzake gegevens en processen zijn er duidelijk overlappingen en aanvullingen t.o.v. het Elektronisch Medisch Patiëntendossier van elke burger.
 • 4.9 EPD in alle instellingen: In 2016 werd een accelerator programma opgestart met als doelstelling dat alle ziekenhuizen een geïntegreerd EPD in productie hebben en het effectief gebruiken, maar de uitrol en het gebruik van een EPD in alle ziekenhuizen is nog niet afgerond.
 • 4.10 Publicatie van gestructureerde informatie: het vorige actieplan voorzag het uitbouwen van een voornamelijk technische infrastructuur (o.a. Hub/Meta-hub) om de zorginstellingen toe te laten om de medische informatie over patiënten te publiceren. De publicatie van patiënt-gerelateerde informatie in gestructureerde vorm is nog onvoldoende uitgewerkt en gebruikt.
 • 4.11 Registers: Er is onvoldoende inzicht of de verzamelde data in de verschillende registers een kwaliteitsverhogend effect heeft. Gegevens die aangeleverd worden, moeten in principe een algemeen nut ondersteunen.
 • 4.12 Communicatie over en planning van zorg: de Vlaamse overheid heeft als doel om een gedeeld digitaal zorg- en ondersteuningsplan aan te bieden zodat multidisciplinaire samenwerking en gegevensdeling in het kader van zorg en welzijn worden ondersteund.
 • 4.13 Connecting Europe Facilty Patient Summary: dit project start met de grensoverschrijdende uitwisseling van patientenoverzichten. Dit project, gerealiseerd door Abrumet, wordt gefinancierd door de Europese commissie en het Brusselse Gewest.
 • 4.14 Modulatie van patiënttoegang door zorgaanbieders: De software van de zorgverleners moet in staat zijn om de toegankelijkheidsstatus voor de patiënt van een document dat op een hub of kluis is gepubliceerd, weer te geven.

Raadpleeg het gedetailleerde programma van het actieplan 2019-2021