Beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg

MyCareNet – Elektronische transmissie van de getuigschriften voor verstrekte hulp (eGVH) aan de ziekenfondsen door de zorgverleners

MyCareNet staat voor beveiligde elektronische gegevensuitwisseling van gestructureerde informatie tussen de professionele zorgverleners en de ziekenfondsen bij het aanbieden van diensten met toegevoegde waarde.

Voorstelling

MyCareNet staat voor beveiligde elektronische gegevensuitwisseling van gestructureerde informatie tussen de professionele zorgverleners en de ziekenfondsen bij het aanbieden van diensten met toegevoegde waarde.

De dienst eAttest biedt aan zorgverleners de mogelijkheid om hun getuigschriften voor verstrekte hulp (eGVH) op elektronische wijze door te sturen naar de Verzekeringsinstellingen (VI) voor de patiënten die niet tot het derde-betalerssysteem behoren.

Voor wie?

Initieel zal de dienst eAttest enkel beschikbaar zijn voor algemene geneesheren en hun volmacht houder.

Hoe invullen/gebruiken?

De dienst ‘eAttest’ is rechtstreeks gekoppeld aan de dienst ‘raadpleging van de verzekerbaarheid’.

Na identificatie van de patiënt in de toepassing is het de zorgverlener aangeraden de verzekerbaarheid van de patiënt te raadplegen.

In functie van het antwoord hiervan zal de toepassing de zorgverstrekker doorverwijzen naar de dients eFact of eAttest.

Als:

  • Derdebetaler verplicht is,
  • Derdebetaler toegestaan is,
  • Derdebetaler verboden is, maar de patiënt valt onder één van de uitzonderingssituaties van dit verbod op derdebetaler dan staat de toepassing toe aan de zorgverlener om de derdebetaler toe te passen en om eFact te gebruiken.

Als:

  • Derdebetaler toegestaan, maar niet verplicht, is,
  • Derdebetaler verboden is en als de patiënt niet valt onder één van de uitzonderingssituaties voor het verbod op derdebetaler, dan staat de toepassing toe dat de zorgverlener de patiënt het totaalbedrag van de vertrekking laat betalen en gebruik maakt van eAttest.

Bij het gebruik van de dienst eAttest zal de zorgverstrekker op elektronische wijze het eGVH van de patiënt versturen naar de VI die op zijn beurt verscheidene voorafgaandelijke controles op het eGVH synchroon uitvoert.

Ingeval uit deze eerste controles blijkt dat sommige gegevens niet correct zijn, verstuurt de VI een verwerpingsbericht met de gevonden fout zodat de zorgverlener een correctie kan doorvoeren.

Bij correcte gegevens verstuurt de VI naar de zorgverlener een ontvangstbewijs van het getuigschrift voor verstrekte hulp.

Vervolgens bezorgt de zorgverlener een bewijsstuk aan de patiënt waarin onder andere het betaalde bedrag door de patiënt wordt vermeld alsook de ontvangstbewijs van het eGVH door de VI.

Daarna volbrengt de VI een volledige controle van het eGVH met als resultaat een terugbetaling naar de patiënt ofwel een gerechtvaardigde weigering van betaling.

Voor diegenen die meer willen weten

Meer informatie over de dienst eAttest is beschikbaar op de website http://ned.mycarenet.be/

De informatie is toegankelijk via de sector artsen.