Beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg

Meer weten

Waarover gaat het?

eBirth is een informaticaoplossing die toelaat om de nuttige gegevens in verband met het administratieve proces van de kennisgeving van geboorte te digitaliseren en de transfer van deze gegevens naar alle betrokkenen te vergemakkelijken. Concreet betekent eBirth dat de papieren versie van de formulieren wordt afgeschaft en dat de gegevens nog maar één keer moeten worden ingevoerd.

Deze oplossing omvat twee toepassingen. De ene is bestemd voor de zorgverleners, de andere is bestemd voor de gemeenten, meer bepaald voor de diensten van de Burgerlijke Stand.

Deze twee toepassingen zijn met elkaar verbonden en vergemakkelijken de overdracht van gegevens tussen de toepassingen onderling en naar de Gemeenschappen en de FOD Economie. eBirth informatiseert dus deze processen.

overview nl

Doelstellingen van eBirth

eBirth heeft tot doel de procedures tussen de zorgverleners (binnen en buiten de ziekenhuizen), de gemeenten en de andere actoren binnen de Gemeenschappen of de federale administraties te vergemakkelijken, te optimaliseren en te harmoniseren.

De voordelen zijn:

 • vermindering van de werklast;
 • verbetering van de kwaliteit van de gegevens;
 • vermindering van de duur van de gegevensoverdracht tussen de betrokkenen;
 • vermindering van de logistieke kosten voor de verwerking van de papieren versies.

Context

Het proces van de kennisgeving van geboorte was tot nu toe nauwelijks geïnformatiseerd.
Zowel het invullen van de formulieren als de uitwisseling van de gegevens gebeurt manueel op papier. Dezelfde betrokkene moet dezelfde gegevens herhaaldelijk opnieuw invullen en ze worden bijna systematisch opnieuw ingevoerd door elk van de actoren die bij het verwerken van de geboortegegevens betrokken zijn.

Deze manuele transfers en het herhaaldelijk invoeren zorgen voor tijdverlies bij de verwerking van de gegevens en verhogen het risico van fouten. De procedures voor de kennisgeving of de aangifte van de geboorte van een kind zijn overigens niet altijd homogeen in de verschillende Gemeenschappen en/of gemeenten van het land. Iedereen heeft zijn manier van werken aangepast aan zijn specifieke context.

eBirth, de voltooiing van een gezamenlijk project

Om de procedures voor de geboortekennisgeving te automatiseren en te harmoniseren stelt de federale overheid een nieuwe oplossing voor: eBirth.

Deze oplossing moest beantwoorden aan de behoeften van de eindgebruikers en tegelijk de verwerking van de gegevens verbeteren door het gebruik van nieuwe e-governmentprocessen.

Om zoveel mogelijk aan de behoeften van alle betrokkenen te voldoen, werden er zoveel mogelijk vertegenwoordigers van alle betrokken actoren geraadpleegd en aangemoedigd om hun verwachtingen en opmerkingen in verband met de nieuwe voorgestelde oplossingen door te geven.

Wie doet wat?

Zoals u weet, moet de zorgverlener die de geboorte heeft begeleid:

 • binnen de 24 uur de geboorte melden bij de Burgerlijke Stand van de gemeente waar de geboorte heeft plaatsgevonden;
 • de medische statistische gegevens invullen die bestemd zijn voor de Gemeenschappen en uiteindelijk voor de FOD Economie.

De ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de gemeente van de geboorte moet op zijn beurt:

 • de gegevens die de zorgverlener heeft doorgegeven ontvangen en controleren om de geboorteakte op te stellen wanneer de ouders de geboorte van hun kind komen aangeven;
 • de sociaaleconomische statistische gegevens invullen die bestemd zijn voor de Gemeenschappen en uiteindelijk voor de FOD Economie.

Deze taken veranderen niet, maar met eBirth worden alle stappen geïnformatiseerd.

De functionaliteiten

Dankzij de eBirth-toepassing kunnen het gemachtigd personeel in de ziekenhuizen en de verleners van gezondheidszorgen die bevallingen begeleiden het bericht van bevalling, het geboorteattest en de luiken A en B van het model I met de identificatiegegevens voortaan elektronisch doorsturen naar de diensten van de Burgerlijke Stand.

De eBirth-toepassing maakt het ook mogelijk om het medisch statistisch formulier (luik C van Model I ook Formulier CEPIP of SPE genoemd) online in te vullen vooraleer het elektronisch naar de Gemeenschappen te sturen.

Voordelen voor de ziekenhuizen en de zorgverleners

 • geen overdracht meer van ‘papieren’ formulieren (Model I) die ook de medische gegevens bevatten; deze gegevens heeft de Burgerlijke Stand overigens niet meer nodig;
 • betere kwaliteit van de gegevens dankzij de hulp bij de invoer van de gegevens en de geïntegreerde controles (met mogelijkheid om de gegevens van de eID-kaart van de ouders op te halen);
 • grotere veiligheid bij het versturen van de medische gegevens (codering van de medische gegevens die uitsluitend toegankelijk zijn voor de medische profielen) en codering van de medische statistische gegevens;
 • integratie in het eHealth-platform met vooraf invullen van de gegevens van de gebruiker en in voorkomend geval van het ziekenhuis waar het kind is geboren.

Wettelijk kader

De eBirth-toepassing respecteert het wettelijk kader dat wordt gedefinieerd door het Burgerlijk Wetboek (artikel 56) en het koninklijk besluit van 14/06/1999 waarbij een jaarlijkse statistiek van de geboorten wordt voorgeschreven, meer bepaald het gebruik van Model I (luiken A, B, C en D). Bij de ontwikkeling van de oplossing werd ook rekening gehouden met de voorschriften van het Strafwetboek (artikel 361 en 363).

We merken ook op dat de eBirth-toepassing de beveiligde elektronische uitwisseling van gegevens tussen de actoren op het terrein mogelijk maakt. Ze respecteert bijgevolg de bescherming van de privacy en het medisch geheim.