Beraadslagingen

81 - 100 van de 908 resultaten
 • Beraadslaging nr. 14/016 van 18 februari 2014, laatst gewijzigd op 6 oktober 2020, betreffende het reglement betreffende de uitwisseling van gezondheidsgegevens tussen gezondheidssystemen verbonden via het verwijzingsrepertorium van het ehealth-platform

  Beraadslaging 14/016 van 06/10/2020 - 205.19 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 19/120 van 2 juli 2019, laatst gewijzigd op 21 september 2020, betreffende de mededeling van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen aan de  Vrije Universiteit Brussel onderzoeksgroep Interuniversity Centre for Health Economics Research (I-CHER), vanwege de FOD Volksgezondheid, het datawarehouse van de Kruispuntbank van Sociale Zekerheid en het Intermutualistisch agentschap, in het kader van een onderzoek naar de impact van een hersenletsel (epidemiologisch, maatschappelijke kost, re-integratie van patiënten op de arbeidsmarkt).

  Beraadslaging 19/120 van 24/09/2020 - 420.58 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 14/011 van 21 januari 2014, gewijzigd op 15 juli 2014, 17 november 2017, op 3 december 2019 en op 21 september 2020, met betrekking tot de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen aan het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG) in het kader van een centraal traceringsregister.

  Beraadslaging 14/011 van 24/09/2020 - 410.45 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 20/012 van 14 januari 2020, gewijzigd op 1 september 2020, betreffende de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen afkomstig uit de Stichting Kankerregister (SKR-BCR), het InterMutualistisch Agentschap (IMA), de Technische Cel en ziekenhuizen die deelnamen aan een eerder uitgevoerde geriatrische screening/geriatrische evaluatie (GS/GE) studie aan het Kankerregister teneinde onderzoek te voeren naar het effect van de algemene gezondheidstoestand van oudere patiënten met kanker op het moment van inclusie in de GS/GE studie op lange termijn.

  Beraadslaging 20/012 van 01/09/2020 - 535.82 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 20/186 van 1 september 2020 met betrekking tot de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens betreffende de gezondheid afkomstig uit de Technische Cel (minimale ziekenhuisgegevens) en het InterMutualistisch Agentschap aan de Faculteit Farmaceutische Wetenschappen van de UGent, in het kader van een studie naar het rationeel gebruik van orale anticogulantia (OAC) bij patiënten met voorkamerfibrillatie, het algemeen gebruik van OAC’s in belgië sinds de introductie van niet-vitamine K antagonisten (NOAC’s), de therapietrouw van OAC-gebruikers en de mate en kostprijs van het gebruik van gezondheidsvoorzieningen voor patiënten met voorkamerfibrillatie.

  Beraadslaging 20/186 van 01/09/2020 - 670.93 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 20/206 van 1 september 2020 met betrekking tot de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen afkomstig uit de Belgische gezondheidsenquête 2013 door Sciensano aan het Provinciaal Instituut voor Hygiëne met het oog op de koppeling ervan met milieugegevens, aangeleverd door VITO, in het kader van een wetenschappelijk en statistisch onderzoek.

  Beraadslaging 20/206 van 01/09/2020 - 1005.67 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 11/052 van 19 juli 2011, gewijzigd op 3 juli 2018 en op 1 september 2020, betreffende de mededeling van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen tussen zorgverleners en tariferingsdiensten enerzijds en de verzekeringsinstellingen anderzijds met het oog op het bepalen van het verzekerbaarheidsstatuut van de betrokken patiënten en de berekening van het toepasselijk tarief in het kader van de derdebetalersregeling of de tenlasteneming van de zorg door het OCMW, en met het oog op het vermijden van een dubbele tenlasteneming van bepaalde kosten van ziekenhuisopnames.

  Beraadslaging 11/052 van 01/09/2020 - 629.77 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 20/190 van 1 september 2020 met betrekking tot de koppeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens betreffende de gezondheid van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg, meer bepaald de persoonsgegevens verworven bij de klinische trial KCE-16012, aan de gegevens van het IMA-AIM en de mededeling ervan aan het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg in het kader van de uitvoering van een gezondheidseconomische analyse.

  Beraadslaging 20/190 van 01/09/2020 - 931.51 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 20/202 van 1 september 2020 met betrekking tot de verwerking van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen, via het platform Healthdata.be, in het kader van de procedure “Hoofdstuk IV” voor de terugbetaling van de farmaceutische specialiteit Prevymis.

  Beraadslaging 20/202 van 01/09/2020 - 308.09 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 20/176 van 1 september 2020 met betrekking tot de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen door de huisartsen aan het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) en mededeling van anonieme persoonsgegevens aan Sciensano via het healthdata.be-platform in het kader van de surveillance van de veiligheid van de geneesmiddelen tegen COVID-19 en de studie “Follow-up of patients treated ambulatory for COVID-19”.

  Beraadslaging 20/176 van 01/09/2020 - 372.37 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 16/103 van 22 november 2016 (afdeling gezondheid) en 6 december 2016 (afdeling sociale zekerheid), gewijzigd op 5 september 2017 (afdeling sociale zekerheid) en 19 september 2017 (afdeling gezondheid), en gewijzigd op 1 september 2020 (Kamer sociale zekerheid en gezondheid), met betrekking tot de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens uit het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan de Stichting Kankerregister in het kader van een studie over het effect van sociaaleconomische ongelijkheden op de zorg en de overlevingskansen in geval van kanker.

  Beraadslaging 16/103 van 01/09/2020 - 249.39 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 17/065 van 18 juli 2017, gewijzigd op 20 maart 2020 en op 1 september 2020, betreffende de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen door huisartsen aan Sciensano via het healthdata-platform in het kader van twee peilnetwerken (van huisartsenpraktijken, Sentinel General Practitioners (SGP) en Influenza Like Illnesses and Acute Respiratory Illnesses (ILI & ARI)) en door ziekenhuizen in het kader van de COVID-19 registratie.

  Beraadslaging 17/065 van 01/09/2020 - 241.09 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 20/188 van 1 september 2020 met betrekking tot de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen uit de Belgische gezondheidsenquête 2013 door Sciensano aan het HEC Liège (Universiteit van Luik), Smart City Institute, in het kader van een academisch onderzoeksproject over het verband tussen de ontwikkeling van Smart City-initiatieven op een bepaald grondgebied en de gezondheid van zijn inwoners.

  Beraadslaging 20/188 van 01/09/2020 - 454.72 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 20/174 van 7 juli 2020 met betrekking tot de goede praktijken die toegepast dienen te worden door de mobiele applicaties, met name het voldoen aan de criteria opgesteld door het eHealth-platform, teneinde te voldoen aan niveau 2 (M2) van de validatiepiramide.

  Beraadslaging 20/174 van 07/07/2020 - 973.8 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 19/048 van 5 maart 2019, laatst gewijzigd op 7 juli 2020, betreffende de mededeling van de sterftedatum en postcode vanuit het Rijksregister aan de Stichting Kankerregister, met de tussenkomst van het eHealth-platform en het koppelen van deze gepseudonimiseerde gegevens met gezondheidsgegevens beschikbaar bij de Stichting Kankerregister in het kader van een onderzoeksproject rond de link tussen deelname aan het Vlaams Bevolkingsonderzoek naar borstkanker en (borstkankergerelateerde) mortaliteit.

  Beraadslaging 19/048 van 07/07/2020 - 447.9 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 20/134 van 3 mei 2020, gewijzigd op 7 juli 2020, betreffende de mededeling van persoonsgegevens door collectiviteiten aan het eHealth-platform en de mededeling van persoonsgegevens door het eHealth-platform aan Sciensano in het kader van de strijd tegen COVID-19 - oprichting van de gegevensbank IV “contactgegevens van collectiviteiten”.

  Beraadslaging 20/134 van 07/07/2020 - 264.92 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 20/104 van 19 juni 2020 met betrekking tot de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen door de Technische Cel van het RIZIV-FOD Volksgezondheid, STATBEL en het Intermutualistisch Agentschap aan de Ecole de Santé publique van de ULB in het kader van een studie over het gebruik en de gevolgen van het gebruik van geneesmiddelen tegen chronische ziekten en tegen astma tijdens de zwangerschap in België.

  Beraadslaging 20/104 van 19/06/2020 - 655.91 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 20/140 van 6 mei 2020 betreffende de mededeling van persoonsgegevens door het Nationaal Intermutualistisch College (NIC) aan het technisch platform van MIPS-laboratoria, in het kader van de strijd tegen COVID-19.

  Beraadslaging 20/140 van 06/05/2020 - 140.52 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 20/128 van 5 mei 2020 betreffende de mededeling van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen tussen sommige verzekeringsinstellingen en de centra van gestelijke gezondheid (CGG) via MyCareNet met het oog op het bepalen van het verzekerbaarheidsstatuut van de betrokken patiënten om het facturatiebestand te bezorgen aan de verzekeringsinstelling.

  Beraadslaging 20/128 van 05/05/2020 - 739.35 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 15/067 van 20 oktober 2015, laatst gewijzigd op 5 mei 2020, met betrekking tot de mededeling van gepseudonimiseerdee persoonsgegevens betreffende de gezondheid door de Stichting Kankerregister, Statistics Belgium, het Intermutualistisch Agentschap (IMA) en de palliatieve dagcentra aan de onderzoekers van de UGent en de VUB in het kader van een studie naar de gepastheid en de kosten van zorg rond het levenseinde.

  Beraadslaging 15/067 van 05/05/2020 - 309.81 KB .pdf
81 - 100 van de 908 resultaten