Nieuws

Een van de opdrachten van het eHealth-platform bestaat erin ICT-gerelateerde functionele en technische normen, standaarden en specificaties vast te leggen voor een efficiënte elektronische dienstverlening en informatie-uitwisseling in de gezondheidszorg.

Het initiatief tot het uitwerken van elektronische berichtstructuren kan uitgaan van tal van instanties. In een aantal domeinen bestaan overigens reeds ruim gebruikte elektronische berichtstructuren. Indien deze goed zijn, kan hierop worden verder gebouwd voor de vastlegging van de algemeen gebruikte elektronische berichtstructuren. Het eHealth-platform moet er wel over waken dat de elektronische berichtstructuren die worden verheven tot een standaard, en die dus elkeen dient te gebruiken, gebaseerd zijn op een goede architectuur en van goede kwaliteit zijn.

In dat kader is het nuttig dat principes worden afgesproken over het geneseproces van standaardberichtstructuren, en over de gewenste transparantie m.b.t. berichtstructuren die (nog) geen standaard zijn, maar in ruime mate worden gebruikt.

Ook is het wenselijk een aantal regels vast te leggen om het veralgemeend en gratis gebruik van (standaard)berichtstructuren te bevorderen met voldoende onafhankelijkheid tussen de aan weerszijden van de gegevensuitwisseling gebruikte softwarecomponenten.

In het bijgevoegde document vindt u de voorstellen die goedgekeurd werden door het Beheerscomité van het eHealth-platform en die tevens onderzocht werden door de werkgroep Architectuur van het Overlegcomité met de gebruikers.

Open standaard (wcag.label.file wcag.label.externalLink)

Via deze link vindt u een “quick start” handleiding om snel en concreet de procedure te begrijpen, u vindt er ook het Word-document, zowel in het Frans als in het Nederlands, dat door het Beheerscomité werd goedgekeurd.

De zomerperiode is het uitgelezen moment om de aandacht te vestigen op het belang van bescherming tegen tekenbeten. Tegelijkertijd wordt iedereen aangemoedigd om deel te nemen aan de telling van het aantal tekenbeten bij mensen in België via TekenNet.be ( wcag.label.externalLink) .

TekenNet ( wcag.label.externalLink) is een project van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV-ISP) ( wcag.label.externalLink) met als doel de volgende aspecten in kaart te brengen:

  • hoeveel personen werden er gebeten door een teek;
  • in welke regio’s zijn tekenbeten frequenter;
  • hoeveel personen raadplegen een arts na een tekenbeet.

Op basis van deze gegevens zal een precieze cartografie kunnen worden opgesteld met de periode en de zones waarin de teken actief zijn in België. Hierdoor zullen mensen die een verhoogd risico lopen op tekenbeten, aangepaste preventieve maatregelen kunnen treffen.

In het kader van actiepunt 12 van het Actieplan 2013-2018 “e-Gezondheid opnemen in de opleiding” had het RIZIV zich ertoe verbonden om in 2015 een reeks praktische opleidingen uit te werken om artsen maximaal vertrouwd te maken met e-Gezondheidsdiensten.

In de loop van het tweede semester van 2015 heeft het Verzekeringscomité van het RIZIV een conventie afgesloten met elke deelstaat met het oog op de implementatie van deze opleidingen. Het merendeel van deze projecten wordt momenteel uitgevoerd en sommige zijn reeds afgesloten. Tal van zorgverleners hebben al hun tevredenheid geuit en belangstelling getoond voor de behandelde onderwerpen.

In het kader van een cofinanciering met de deelstaten heeft de minister van Volksgezondheid zich op federaal niveau ertoe verbonden om dit jaar opnieuw 1 miljoen euro van het RIZIV-budget te reserveren voor deze navormingen, om aldus te voorzien in een ruime waaier aan opleidingen voor de diverse beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg.

Er zal voorrang worden gegeven aan opleidingen in het kader van module II (organisatie van opleidingen en cursussen met betrekking tot de identificatieprocedure via eID, de installatie van eHealth-certificaten en het gebruik van diverse e-Gezondheidssystemen binnen het EMD) en van module III (organisatie van cursussen over het doeltreffend gebruik van het EMD ter ondersteuning van een optimale gezondheidszorg voor de patiënt).

Meer informatie:

De minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid lanceerde op 25 mei 2016 een oproep voor pilootprojecten rond thuishospitalisatie. In deze projecten zullen patiënten in hun thuisomgeving verzorgd worden, en dat door verschillende zorgverleners. Voor de stroomlijning van die interdisciplinaire zorg kan het elektronisch patiëntendossier een nuttig hulpmiddel zijn. Kandidaten kunnen nog tot half september een projectvoorstel indienen.

De oproep om pilootprojecten rond thuishospitalisatie in te dienen, kadert in de brede hervorming van de ziekenhuisfinanciering en het ziekenhuislandschap. De bedoeling van deze projecten is om uit te testen hoe bepaalde zorgen die momenteel in het ziekenhuis worden toegediend – onder meer door een gebrek aan alternatieven – op een kwaliteitsvolle en efficiënte manier georganiseerd kunnen worden buiten de ziekenhuismuren. Het kan bijvoorbeeld gaan over de intraveneuze toediening van antibiotica.

Geïntegreerd elektronisch dossier

In alle pilootprojecten moet er sprake zijn van een geïntegreerde interdisciplinaire samenwerking tussen verschillende zorgverleners. In elk project moet ook minimum één ziekenhuis betrokken zijn met de nodige medische en verpleegkundige expertise. Concreet kan dat een samenwerking zijn tussen een ziekenhuis en bijvoorbeeld thuisverplegers en/of specialisten, huisartsen, kinesitherapeuten, apothekers, enzovoort.

Om te verzekeren dat patiënten op de best mogelijke manier behandeld en verzorgd worden, is het cruciaal dat de betrokken zorgprofessionals nauw en goed met elkaar samenwerken. En daarbij kan een geïntegreerd elektronisch patiëntendossier helpen: de elektronische uitwisseling van gegevens laat zorgverleners immers toe om elkaar snel op de hoogte te brengen van relevante medische gegevens over de patiënten, van specifieke behoeften van een patiënt, van toegediende zorgen, enzovoort.

Projectvoorstel indienen: praktisch?

Kandidaten kunnen nog projectvoorstellen indienen tot en met vrijdag 16 september 2016, via mail naar hospfin-pilot@minsoc.fed.be ( wcag.label.externalLink) . Meer details over de voorwaarden waar een kandidaat-project aan moet voldoen, zijn terug te vinden via deze link (wcag.label.file wcag.label.externalLink) .

Ook op de websites van de FOD Volksgezondheid ( wcag.label.externalLink) en van het Riziv ( wcag.label.externalLink) kunnen alle details over deze oproep geraadpleegd worden, samen met de algemene informatie over de hervorming van het ziekenhuislandschap en de ziekenhuisfinanciering.

Vandaag lanceert de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een oproep om pilootprojecten voor gezondheidsapps. De projecten kunnen tot en met 30 september 2016 ingediend worden.

Digitale toepassingen zijn aan een opmars bezig in de gezondheidszorg. Via applicaties en mobiele toestellen kunnen patiënten hun gezondheid sneller en beter opvolgen en laten opvolgen. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van een hartslagmeter die gegevens doorstuurt naar een app op de smartphone van een patiënt.

Op dit moment bestaat er nog geen regelgeving rond mobiele applicaties, geen juridisch kader en geen vergoedingsmodel voor zorgverleners. En dat wil minister De Block verhelpen. Via de pilootprojecten zal het gebruik van gezondheidsapps op een gecontroleerde manier uitgetest worden, om op basis van die ervaringen een algemeen kader uit te tekenen. In het totaal is er 3,25 miljoen euro uitgetrokken voor de projecten, onder andere om de zorgverleners die apps gebruiken te vergoeden.

Meer informatie ( wcag.label.externalLink) .

De FOD Volksgezondheid heeft een vragenlijst uitgewerkt ter ondersteuning van de ziekenhuizen bij de voorbereiding, actualisering en validatie van het actieplan met betrekking tot het elektronisch patiëntendossier. De ziekenhuizen dienen de vragenlijst in te vullen tegen ten laatste 31/07/2016.

Meer informatie :  http://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/organisatie-van-de-gezondheidszorg/delen-van-gezondheidsgegevens/uitwisseling-van ( wcag.label.externalLink)

De FOD Volksgezondheid en het RIZIV hebben een aantal e-learnings ontwikkeld over verschillende gezondheidsthema’s. Deze e-learnings zijn voor iedereen toegankelijk.

Lijst van de beschikbare e-learnings:

  • Dementie (medisch)
  • Ouderdomsdementie – verpleegkundige verzorging
  • Overgewicht en obesitas
  • Urine-incontinentie
  • Zilverzachte zorg
  • Insulinetherapie - type 2
  • Optimaal gebruik van het EMD

Meer informatie : http://www.health.belgium.be/nl/e-services/e-learning ( wcag.label.externalLink)

Beste project : Appi@Home – Universitair Ziekenhuis Antwerpen
Award van de jury : SNOMED-CT terminologie – Erasmusziekenhuis
Award voor het beste project inzake Mobile Health : Andaman7 – A7-Software
Award voor het beste innovatieproject : Het Digitaal Onco-Platform (DOP) - Universitair Ziekenhuis Gent & VZW CoZo Vlaanderen
Award voor het beste ICT-project voor de verbetering van de kwaliteitssystemen en de optimalisatie van de processen : HIPS - AZ Maria Middelares
Award voor de hoogste ROI of hoogste medische return : MeanderNet – De Meander VZW

Meer informatie ( wcag.label.externalLink) .

51 - 60 van de 62 resultaten
Terug naar recent nieuws